Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1/1/2017 (ΕΦΚΑ)

Πίνακας προβλεπόμενων εισφορών για ασφαλισμένους ΟΓΑ (ελάχιστη εισφορά/μήνα) ετών 2017-2022

ΕΤΟΣ Κλάδος Σύνταξης Υγειονομική Περίθαλψη *Εισφορά ΛΑΕ Συνολική Εισφορά ελάχιστη εισφορά/μήνα
2017 14,00% 6,95% 0,25% 21,20% 86,98 €
2018 16,00% 6,95% 0,25% 23,20% 95,18 €
2019 18,00% 6,95% 0,25% 25,20% 103,39 €
2020 19,00% 6,95% 0,25% 26,20% 107,49 €
2021 19,50% 6,95% 0,25% 26,70% 109,54 €
2022 20,00% 6,95% 0,25% 27,20% 111,59 €

*Εισφορά ΛΑΕ (Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας)

On Line Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΓΑ


Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών: Καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).

Κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών: 410,26 € (Κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.)

Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών: 5860,80 € (Ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών).


Οικογενειακή Αγροτική Εκμετάλλευση
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία ασχολείται ο/η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, το ετήσιο ΚΦΑ της εκμετάλλευσης κατανέμεται ισόποσα στα μέλη της.
Το ετήσιο ΚΦΑ κάθε μέλους διαιρούμενο δια του δώδεκα (12), αποτελεί την μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών.
Σε περίπτωση που το μηνιαίο εισόδημα υπολείπεται του κατώτατου ορίου, η εισφορά κάθε μέλους υπολογίζεται επί της κατώτατης βάσης (410,26 €).


Αναλυτικός πίνακας μηνιαίων εισφορών ΟΓΑ με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) για το έτος 2017

 ΚΦΑ (2015)* Κλάδος Σύνταξης Υγειονομική Περίθαλψη Εισφορά ΛΑΕ Εισφορά / Μήνα Εισφορά 2017
<4.923,12 € 57,44 € 28,51 € 1,03 € 86,98 € 1.043,70 €
5.000,00 € 58,33 € 28,96 € 1,04 € 88,33 € 1.060,00 €
6.000,00 € 70,00 € 34,75 € 1,25 € 106,00 € 1.272,00 €
7.000,00 € 81,67 € 40,54 € 1,46 € 123,67 € 1.484,00 €
8.000,00 € 93,33 € 46,33 € 1,67 € 141,33 € 1.696,00 €
9.000,00 € 105,00 € 52,13 € 1,88 € 159,00 € 1.908,00 €
10.000,00 € 116,67 € 57,92 € 2,08 € 176,67 € 2.120,00 €
15.000,00 € 175,00 € 86,88 € 3,13 € 265,00 € 3.180,00 €
20.000,00 € 233,33 € 115,83 € 4,17 € 353,33 € 4.240,00 €
25.000,00 € 291,67 € 144,79 € 5,21 € 441,67 € 5.300,00 €
30.000,00 € 350,00 € 173,75 € 6,25 € 530,00 € 6.360,00 €
40.000,00 € 466,67 € 231,67 € 8,33 € 706,67 € 8.480,00 €
50.000,00 € 583,33 € 289,58 € 10,42 € 883,33 € 10.600,00 €
60.000,00 € 700,00 € 347,50 € 12,50 € 1.060,00 € 12.720,00 €
70.000,00 € 816,67 € 405,42 € 14,58 € 1.236,67 € 14.840,00 €
>70.329,60 € 820,51 € 407,33 € 14,65 € 1.242,49 € 14.909,88 €

* Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).
Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).


Πίνακας μηνιαίων εισφορών ΟΓΑ με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) για τα έτη 2017 – 2022

ΚΦΑ 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<4.923,12 € 86,98 € 95,18 € 103,39 € 107,49 € 109,54 € 111,59 €
5.000,00 € 88,33 € 96,67 € 105,00 € 109,17 € 111,25 € 113,33 €
6.000,00 € 106,00 € 116,00 € 126,00 € 131,00 € 133,50 € 136,00 €
7.000,00 € 123,67 € 135,33 € 147,00 € 152,83 € 155,75 € 158,67 €
8.000,00 € 141,33 € 154,67 € 168,00 € 174,67 € 178,00 € 181,33 €
9.000,00 € 159,00 € 174,00 € 189,00 € 196,50 € 200,25 € 204,00 €
10.000,00 € 176,67 € 193,33 € 210,00 € 218,33 € 222,50 € 226,67 €
15.000,00 € 265,00 € 290,00 € 315,00 € 327,50 € 333,75 € 340,00 €
20.000,00 € 353,33 € 386,67 € 420,00 € 436,67 € 445,00 € 453,33 €
25.000,00 € 441,67 € 483,33 € 525,00 € 545,83 € 556,25 € 566,67 €
30.000,00 € 530,00 € 580,00 € 630,00 € 655,00 € 667,50 € 680,00 €
40.000,00 € 706,67 € 773,33 € 840,00 € 873,33 € 890,00 € 906,67 €
50.000,00 € 883,33 € 966,67 € 1.050,00 € 1.091,67 € 1.112,50 € 1.133,33 €
60.000,00 € 1.060,00 € 1.160,00 € 1.260,00 € 1.310,00 € 1.335,00 € 1.360,00 €
70.000,00 € 1.236,67 € 1.353,33 € 1.470,00 € 1.528,33 € 1.557,50 € 1.586,67 €
>70.329,60 € 1.242,49 € 1.359,71 € 1.476,92 € 1.535,53 € 1.564,83 € 1.594,14 €


Σχετικά Αρχεία:

Επιλεγμένα άρθρα Ν.4387/2016 που αφορούν εισφορές ΟΓΑ download

Φ.10034/18282/566 – 20.04.2017 download – Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – 25.01.2017 download – Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

οικ.59667 – 20.12.2016 download – Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41

Ν.4387/2016 – 12.05.2016 download – Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος