Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών προερχόμενων από τον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 (ΕΦΚΑ)


Πίνακας προβλεπόμενων εισφορών για ΟΑΕΕ

Έτη
Ασφάλισης
Κύρια
Ασφάλιση
Υγειονομική
Περίθαλψη
*Εισφορά ΕΛΑ Ασφαλιστική
Οφειλή
>5 20,00% 6,95% 10,00 €/μήνα
0-2 14,00% 6,95% 10,00 €/μήνα 6,00%
3-5 17,00% 6,95% 10,00 €/μήνα 3,00%
*Εισφορά ΕΛΑ (Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας)

On Line Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΑΕΕ

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών: Το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος από την άσκηση της δραστηριότητας που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).
Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).

Κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών: 586,08 € (ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 €).

Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών: 5.860,80 € (ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά).


Ελάχιστη προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά για ΟΑΕΕ

Κύρια Ασφάλιση Υγειονομική Περίθαλψη ΕΛΑ Σύνολο
117,22 € 40,73 € 10,00 € 167,95 €

Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους κάτω 5ετίας – ΟΑΕΕ
Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 39 download ν.4387/2016, το μηνιαίο ασφάλιστρο ύψους 20% καταβάλλεται μειωμένο από τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση. Συγκεκριμένα για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου ανέρχεται σε 14%, σε ποσοστό 17% για τα τρία επόμενα έτη και διαμορφώνεται στο 20% από το 6ο έτος υπαγωγής τους και εφεξής. Επιπλέον, για τα ανωτέρω πρόσωπα για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι ως άνω μειωμένες εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού των 586,08 € μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί του ποσού των 410,26 €.

Σημειώνουμε ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις (καταβολή χαμηλότερου ασφαλίστρου, μειωμένο κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 2 του ν.4389/2016 download ) η διαφορά που προκύπτει αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000 € και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

Ελάχιστη καταβαλλόμενη μηνιαία εισφορά για ΟΑΕΕ πρώτη 5ετία ασφάλισης (επιστήμονες)

Έτη Ασφάλισης        Κύρια Ασφάλιση Υγειονομική Περίθαλψη ΕΛΑ Σύνολο Οφειλή
0-2 (πρώτα δύο) 57,44 € 28,51 € 10,00 € 95,95 € 72,00 €
3-5 (επόμενα τρία) 69,74 € 28,51 € 10,00 € 108,25 € 59,70 €

Μηνιαία εισφορά ΟΑΕΕ ανάλογα με το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ)

ΚΦΑ (2015)* Κύρια Ασφάλιση Υγειονομική Περίθαλψη ΕΛΑ Μηνιαία Εισφορά
<7.032,96 € 117,22 € 40,73 € 10,00 € 167,95 €
8.000,00 € 133,33 € 46,33 € 10,00 € 189,67 €
9.000,00 € 150,00 € 52,13 € 10,00 € 212,13 €
10.000,00 € 166,67 € 57,92 € 10,00 € 234,58 €
15.000,00 € 250,00 € 86,88 € 10,00 € 346,88 €
20.000,00 € 333,33 € 115,83 € 10,00 € 459,17 €
25.000,00 € 416,67 € 144,79 € 10,00 € 571,46 €
30.000,00 € 500,00 € 173,75 € 10,00 € 683,75 €
40.000,00 € 666,67 € 231,67 € 10,00 € 908,33 €
50.000,00 € 833,33 € 289,58 € 10,00 € 1.132,92 €
60.000,00 € 1.000,00 € 347,50 € 10,00 € 1.357,50 €
70.000,00 € 1.166,67 € 405,42 € 10,00 € 1.582,08 €
>70.329,60 € 1.172,16 € 407,33 € 10,00 € 1.589,49 €

* Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).Σχετικά Αρχεία:
Επιλεγμένα άρθρα Ν.4387/2016 που αφορούν εισφορές ΟΑΕΕ download

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160 – 20.01.2017 download – Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

οικ. 61327/1484 – 30.12.2016 download – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

οικ. 61502/3399/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330) – 30.12.2016 download – Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Ν.4387/2016 12.05.2016 download – Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος