Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες (ΕΤΑΑ) από 1/1/2017 

Πίνακας προβλεπόμενων εισφορών για ΕΤΑΑ (Μηχανικοί/ΤΣΜΕΔΕ, Δικηγόροι/Ταμείο Νομικών)

Έτη Ασφάλισης Κύρια Σύνταξη Υγειονομική Περίθαλψη Επικουρική Ασφάλιση *Κλάδος Πρόνοιας **Εισφορά ΕΛΑ Ασφαλιστική Οφειλή
>5 20,00% 6,95% 7,00% 4,00% 10,00 €/μήνα
0-2 14,00% 6,95% 7,00% 4,00% 10,00 €/μήνα 6,00%
3-5 17,00% 6,95% 7,00% 4,00% 10,00 €/μήνα 3,00%

* Εισφορά Κλάδου Πρόνοιας (Εφάπαξ) 4% για ασφαλισμένους από 1.1.1993 – Με τροπολογία θα ισχύει από 1/1/2017, και για παλαιούς ασφαλισμένους
** Εισφορά ΕΛΑ (Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας)

On Line Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΤΑΑ/ΕΦΚΑ (Μηχανικοί, Δικηγόροι)


πρώην ΤΣΑΥ – Υγειονομικοί
Σύμφωνα με το αρ. 76 του ν.4387/16 download οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι υγειονομικοί εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης.
Για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2.00 €/μήνα, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

Πίνακας προβλεπόμενων εισφορών για ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί/ΤΣΑΥ)

Έτη Ασφάλισης Κύρια Σύνταξη Υγειονομική Περίθαλψη Κλάδος Πρόνοιας Εισφορά ΕΛΑ Στέγη Υγειονομικών Ασφαλιστική Οφειλή
>5 20,00% 6,95% 4,00% 10,00 €/μήνα 2,00 €/μήνα
0-2 14,00% 6,95% 4,00% 10,00 €/μήνα 2,00 €/μήνα 6,00%
3-5 17,00% 6,95% 4,00% 10,00 €/μήνα 2,00 €/μήνα 3,00%

On Line Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΤΑΑ/ΕΦΚΑ (Υγειονομικοί/ΤΣΑΥ)


Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών: Το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος από την άσκηση της δραστηριότητας που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).

Κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών: 586,08 €
Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 €.

Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών: 5.860,80 €
Η ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (€586,08 x 10).


Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ (πρώτη 5ετία ασφάλισης)

Για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που υπάγονται στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), προβλέπεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση, καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης και 17% για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης) και χαμηλότερη κατώτερη βάση υπολογισμού (ίση με 410,26 €). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς (μειωμένη βάση και χαμηλότερο ποσοστό εισφορών) η διαφορά που προκύπτει αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000 € και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.


Ελάχιστη μηνιαία εισφορά για ΕΤΑΑ (Μηχανικοί, Δικηγόροι)

‘Ετη Ασφάλισης       Κύρια Ασφάλιση Υγειονομική Περίθαλψη Επικουρική Ασφάλιση Κλάδος Πρόνοιας ΕΛΑ Σύνολο Ασφαλιστική Οφειλή
>5 (άνω 5ετίας) 117,22 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 232,42 €
0-2 (πρώτα δύο) 57,44 € 28,51 € 28,72 € 16,41 € 10,00 € 141,08 € 91,34 €
3-5 (επόμενα τρία) 69,74 € 28,51 € 28,72 € 16,41 € 10,00 € 153,38 € 79,04 €

Μεταβατικές Ρυθμίσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2020 (Μείωση Καταβαλλόμενης Ασφαλιστικής Εισφοράς)
Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν.4387/2016 download (ελεύθεροι επαγγελματίες), ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ασφαλισμένοι άνω 5ετίας, δικαιούνται μείωση της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Εισόδημα από Εισόδημα έως % προσαρμογής Εισόδημα από Εισόδημα έως % προσαρμογής
0,00 € 7.033,00 € 0,00% 35.000,01 € 36.000,00 € 27,00%
7.033,01 € 13.000,00 € 50,00% 36.000,01 € 37.000,00 € 26,00%
13.000,01 € 14.000,00 € 49,00% 37.000,01 € 38.000,00 € 25,00%
14.000,01 € 15.000,00 € 48,00% 38.000,01 € 39.000,00 € 24,00%
15.000,01 € 16.000,00 € 47,00% 39.000,01 € 40.000,00 € 23,00%
16.000,01 € 17.000,00 € 46,00% 40.000,01 € 41.000,00 € 22,00%
17.000,01 € 18.000,00 € 45,00% 41.000,01 € 42.000,00 € 21,00%
18.000,01 € 19.000,00 € 44,00% 42.000,01 € 43.000,00 € 20,00%
19.000,01 € 20.000,00 € 43,00% 43.000,01 € 44.000,00 € 19,00%
20.000,01 € 21.000,00 € 42,00% 44.000,01 € 45.000,00 € 18,00%
21.000,01 € 22.000,00 € 41,00% 45.000,01 € 46.000,00 € 17,00%
22.000,01 € 23.000,00 € 40,00% 46.000,01 € 47.000,00 € 16,00%
23.000,01 € 24.000,00 € 39,00% 47.000,01 € 48.000,00 € 15,00%
24.000,01 € 25.000,00 € 38,00% 48.000,01 € 49.000,00 € 14,00%
25.000,01 € 26.000,00 € 37,00% 49.000,01 € 50.000,00 € 13,00%
26.000,01 € 27.000,00 € 36,00% 50.000,01 € 51.000,00 € 12,00%
27.000,01 € 28.000,00 € 35,00% 51.000,01 € 52.000,00 € 11,00%
28.000,01 € 29.000,00 € 34,00% 52.000,01 € 53.000,00 € 10,00%
29.000,01 € 30.000,00 € 33,00% 53.000,01 € 54.000,00 € 9,00%
30.000,01 € 31.000,00 € 32,00% 54.000,01 € 55.000,00 € 8,00%
31.000,01 € 32.000,00 € 31,00% 55.000,01 € 56.000,00 € 7,00%
32.000,01 € 33.000,00 € 30,00% 56.000,01 € 57.000,00 € 6,00%
33.000,01 € 34.000,00 € 29,00% 57.000,01 € 58.000,00 € 5,00%
34.000,01 € 35.000,00 € 28,00% 58.000,01 € 0,00%

Οι ως άνω ασφαλισμένοι που δεν έχουν συμπληρώσει την πρώτη 5ετία ασφάλισης δικαιούνται μείωση της ασφαλιστικής τους εισφοράς εφόσον το ετήσιο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 4.922 €. Ειδικότερα, για μηνιαίο εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές από 0 € έως 4.922 € δεν προβλέπεται μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς, ενώ για εισόδημα από 4.922 € έως 13.000 € προβλέπεται μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50%. Για εισοδήματα άνω των 13.000 € εφαρμόζονται τα ποσοστά μείωσης που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα.

Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπολείπεται, ακόμα και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 39 download.

Επισημαίνεται ότι η μείωση στο ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του ν.4387/2016 download, δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή του ασφαλισμένου και ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται μεταγενέστερα η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρική ασφάλιση, πρόνοια, ασθένεια).


Μηνιαία εισφορά ανάλογα με το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα για το έτος 2017 για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς, δικηγόρους άνω 5ετίας (μετά τις μειώσεις του άρθρου 98)

ΚΦΑ (2015)* Κύρια Ασφάλιση Υγειονομική Περίθαλψη Επικουρική Ασφάλιση Κλάδος Πρόνοιας ΕΛΑ Μηνιαία Εισφορά
<7.033,00 € 117,22 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00 € 232,42 €
8.000,00 € 125,28 € 43,53 € 43,85 € 25,06 € 10,00 € 247,71 €
9.000,00 € 133,61 € 46,43 € 46,76 € 26,72 € 10,00 € 263,52 €
10.000,00 € 141,94 € 49,32 € 49,68 € 28,39 € 10,00 € 279,33 €
15.000,00 € 184,11 € 63,98 € 64,44 € 36,82 € 10,00 € 359,35 €
20.000,00 € 229,94 € 79,90 € 80,48 € 45,99 € 10,00 € 446,31 €
25.000,00 € 279,94 € 97,28 € 97,98 € 55,99 € 10,00 € 541,19 €
30.000,00 € 334,11 € 116,10 € 116,94 € 66,82 € 10,00 € 643,97 €
40.000,00 € 454,94 € 158,09 € 159,23 € 90,99 € 10,00 € 873,25 €
50.000,00 € 592,44 € 205,87 € 207,35 € 118,49 € 10,00 € 1.134,16 €
60.000,00 € 747,78 € 259,85 € 261,72 € 149,56 € 10,00 € 1.428,90 €
70.000,00 € 914,44 € 317,77 € 320,05 € 182,89 € 10,00 € 1.745,15 €
>70.329,60 € 919,94 € 319,68 € 321,98 € 183,99 € 10,00 € 1.755,58 €

* Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).
Σχετικά Αρχεία:
Επιλεγμένα άρθρα Ν.4387/2016 που αφορούν εισφορές ΕΤΑΑ download

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 – ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160 – 20.01.2017 download – Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

οικ. 61327/1484 – 30.12.2016 download – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

οικ. 61502/3399/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330) – 30.12.2016 download – Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Ν.4387/2016 12.05.2016 download – Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος